Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju DOO Podgorica

Ažurirano: 10.04.2024
Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju DOO Podgorica

02247097

Posjetite

ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Aleksandra MitrovićIzvršna direktorica1.593 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju DOO Podgorica osnovan je 1996. godine pod nazivom Fond za finansiranje izgradnje stanova. Vlasničku strukturu Društva čine Vlada Crne Gore i Savez sindikata Crne Gore sa jednakim udjelom u vlasništvu od 46.51%, dok je preostalih 6.98% u vlasništvu Sindikalne organizacije pivare „Trebjesa“ AD Nikšić. Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju je institucija koja, u saradnji sa lokalnim samoupravama – opštinama, pod povoljnim uslovima gradi stambene objekte za potrebe crnogorskih državnih institucija, organizacija i preduzeća, tj. zaposlenih u tim institucijama u svim opštinama Crne Gore, a koje finansijski učestvuju u Fondu na dobrovoljnoj osnovi. 


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.3.783 €200.163 €207.487 €11
2022.-163.595 €105.627 €282.819 €12
2021.-33.419 €357.881 €392.333 €18
2020.-15.004 €647.308 €599.403 €22
2019.16.795 €836.900 €770.150 €22
2018.6.964 €704.506 €738.874 €22
2017.2.495.103 €-109.347 €706.703 €22
2016.-2.524.591 €-1.384.254 €918.916 €23
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

NE

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE