Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Ažurirano: 11.12.2023
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Ivan BulatovićIzvršni direktor?Dostupan
Milutin ĐukanovićPredsjednik Odbora direktora4.542 €Dostupan
Tahir GjonbalajČlan Odbora direktora1.106 €Dostupan
Simo JokićČlan Odbora direktora268 €Dostupan
Zoran MiljanićČlan Odbora direktora?Dostupan
Neven GošovićČlan Odbora direktora?Dostupan
Vladimir KatićČlan Odbora direktora?Dostupan
Jovica MilanovićČlan Odbora direktora?Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

AD “Elektroprivreda Crne Gore” Nikšić je elektroenergetska kompanija, osnovana odlukom o transformaciji JEP Elektroprivreda Crne Gore 16.10.1998. godine, čija je osnovna djelatnost proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom. Vlada Crne Gore je vlasnik 98,54% akcija Društva, a EPCG 0,10%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Društvo se bavi i izgradnjom i održavanjem elektroenergetskih objekata, kupoprodajom električne energije, projektovanjem, nadzorom i dr. Elektroenergetski sistem bazira se na kapacitetima proizvodnih postrojenja HE Perućica, HE Piva i TE Pljevlja.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2022.3.984.216 €522.421.727 €535.648.914 €1.109
2021.47.530.598 €373.827.257 €343.205.454 €975
2020.16.179.930 €312.294.433 €300.286.279 €961
2019.28.348.159 €323.604.742 €301.447.807 €975
2018.44.076.758 €303.855.914 €272.813.315 €990
2017.-948.127 €250.171.020 €272.552.469 €941
2016.18.263.300 €239.823.334 €230.466.815 €1.644
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

NE

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

DJELIMIČNO

Vidi više

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE