H.T.P. "Miločer" DOO Budva

Ažurirano: 02.10.2023
H.T.P.

02224917

Nema prateće dokumentacije.
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Igor ĐuraševićIzvršni direktor1.417 €Dostupan
Vladimir LekićČlan Odbora direktora275 €Dostupan
Tijana ĐuraševićPredsjednica Odbora direktora?/
Marija HuterČlanica Odbora direktora276 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

Hotelsko-turističko preduzeće “Miločer” DOO vlasnik je hotela Kraljičina plaža. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore. Društvo je 31.01.2007. godine dalo u zakup zemljište sa objektima, hotel Kraljičina plaža, dvije vile (Vila 500 i Vila 600 Miločer) i restoran Kraljičina stolica, DOO Adriatic Properties-u na period od 30 godina. Aneksom ugovora 2012. godine, rok trajanja zakupa produžen je sa 30 na 42 godine i prihvaćeno neplaćanje zakupa od strane zakupca počev od 2011. godine, kada dolazi do poteškoća u funkcionisanju preduzeća. Oprostom duga zakupcu, ostale su neizmirene obaveze Društva prema Fondu za obeštećenje, u vezi sa prodajom hotela Panorama u Bečićima u iznosu od 171,850 eura, dug prema Poreskoj upravi u iznosu od 192,266 eura i Opštini Budva po osnovu poreza na imovinu u iznosu od 230,000 eura. Složena finansijska situacija prevaziđena je početkom 2016. godine zaduženjem kod Univerzal kapital banke za iznos od 750,000 eura i zahvaljujući saradnji zakupca DOO Adriatic properties, sa kojim je zaključen ugovor o zajmu kojim su obezbijeđena nedostajuća sredstva za tekuću likvidnost. Do decembra 2020. godine, na imovinu Društva upisana je hipoteka Univerzal kapital banke u iznosu od 867,000 eura.. Postoji i zabilježba restitucije u korist predstavnika dinastije Karađorđević, a upravni postupak pokrenut je pred Komisijom za povraćaj oduzetih imovinskih prava i obeštećenje Bar.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.
2022.-76.622 €352.606 €367.275 €2
2021.136.089 €297.475 €102.205 €2
2020.76.612 €297.262 €161.384 €2
2019.121.709 €289.256 €108.404 €2
2018.-2.626.136 €399.344 €3
2017.564.082 €10.618 €98.396 €3
2016.-502.893 €165.625 €544.627 €3
Indeks transparentnosti
0  od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

NE

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

NE

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE