Marina AD Bar

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Željko StojovićIzvršni direktor2.824 €Dostupan
Slađana PerišićČlanica Odbora direktora?Dostupan
Milanka MilićČlanica Odbora direktora?Dostupan
Đorđije PavićevićČlan Odbora direktora?Dostupan
Isidor FilipovićČlan Odbora direktora?Dostupan
Dragutin DurutovićČlan Odbora direktora?Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

AD “Marina” Bar je nautička luka koja predstavlja turistički i nautički centar. Vlasničku strukturu Društva čine Država Crna Gora sa 19,47% udjela u vlasništvu, IRF CG sa 16,99%, Fond PIO sa 13,40% i ZZZ CG sa 4,46%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Osnovna djelatnost Društva su zabavne i rekreativne djelatnosti, a namijenjena je nautičarima i ljubiteljima sportsko-rekreativnog nautičkog turizma. Kapaciteti marine su 900 vezova u moru i 250 vezova na kopnu. Kategorije plovila za koje su uređeni privezi su jahte, jedrilice, gliseri, odnosno sve kategorije plovila do 35 metara dužine. Prema stepenu opremljenosti nautičkom infrastrukturom, vrsti, obimu i kvalitetu usluga koje pružaju, Marina spada u kategoriju velikih servisnih marina u Crnoj Gori i svrstava se u red najvećih objekata nautičkog turizma.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.360.879 €1.478.117 €1.014.533 €36
2022.337.811 €1.342.040 €884.982 €35
2021.296.319 €1.222.945 €864.196 €35
2020.159.323 €1.071.953 €830.949 €32
2019.333.833 €1.274.497 €916.419 €31
2018.734.474 €1.211.388 €878.651 €28
2017.322.426 €1.207.732 €823.325 €29
2016.464.269 €1.172.235 €684.429 €27
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

NE

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Časopis "Putovanja"0 €Pomoć
Odbor sela "Dračevica"0 €Pomoć
NVO "Zupci production" Bar0 €Pomoć
NVO "Sua Sponte" Bar0 €Pomoć
NVO "Med AMPL"0 €Pomoć
Fudbalski klub "Hajduk" Bar0 €Pomoć
Pejović Goran0 €Pomoć
Karate klub "Bar"0 €Pomoć
HKD "Sv. Jeronim" Bar0 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Mediteranski centar fotografije Bar0 €Pomoć
Rajko Joličić0 €Pomoć
Hor Antivari Bar0 €Pomoć
Karate klub Bar0 €Pomoć
HKD "Sv. Jeronim" Bar0 €Pomoć