Market AD Podgorica

Ažurirano: 22.05.2023
Market AD Podgorica

02371162

Nema prateće dokumentacije.

AD “Market” Podgorica upisano je u Centralni registar privrednih subjekata 04.02.2003. godine, a osnovna djelatnost Društva je nespecijalizovana trgovina na veliko. Vlasničku strukturu Društva čine IRF CG sa 40,07% udjela u vlasništvu, Fond PIO sa 20,02% i ZZZ CG sa 5,89%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu.


Indeks transparentnosti
0  od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

NE

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

NE

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE