Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Ilinka PavićevićIzvršna direktorica1.712 €Dostupan
Željko MiladinovićČlan Odbora direktora?/
Marko BertanjoliČlan Odbora direktora415 €Dostupan
Miralem RedžepagićČlan Odbora direktora450 €Dostupan
Dragoljub RadoševićČlan Odbora direktora435 €Dostupan
Mirsad VeliuPredsjednik Odbora direktora435 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

AD “Željeznički prevoz Crne Gore” Podgorica osnovano je 02.07.2008. godine, a nastalo je segmentacijom iz AD Željeznice Crne Gore. Država Crna Gora je vlasnik Društva sa 90,79% udjela u vlasništvu, Fond PIO sa 0,97% i ZZZ CG 0,38%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Djelatnost Društva je željeznički saobraćaj, prevoz putnika u drumskom saobraćaju, prevoz robe u drumskom saobraćaju, pretovar tereta, skladišta i stovarišta, održavanje i njega kola, održavanje uređaja na željeznici, djelatnost putničkih agencija i turoperatora, aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju, proizvodnja šinskih vozila, opravka šinskih vozila i dr.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.395.703 €11.366.712 €10.105.695 €382
2022.1.493.966 €10.327.499 €8.635.603 €368
2021.832.055 €9.451.785 €8.538.220 €373
2020.661.564 €9.021.189 €8.291.969 €375
2019.-2.465.628 €9.235.183 €9.083.965 €375
2018.-1.836.701 €7.211.815 €8.989.155 €404
2017.-104.577 €9.053.834 €8.602.713 €401
2016.-53.315 €10.127.261 €9.113.217 €399
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DA

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
NVO Voz neprebola 20063000 €Donacija
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Sindikalnoj organizaciji Željezničkog prevoza Crne Gore5000 €Pomoć
Porodici Zejak300 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Sindikalnoj organizaciji Željezničkog prevoza Crne Gore5500 €Pomoć
Sindikalna organizacija Prevoza mašinovođa Crne Gore575 €Pomoć
Porodici Zejak300 €Pomoć
/150 €Pomoć